Klinik Mühendislik
28 Şubat 2024


KLİNİK MÜHENDİSLİK BİRİMİ GÖREV TANIMI

 1. İl Sağlık Müdürlükleri, birliklere bağlı sağlık tesisleri ve özellikli sağlık araçlarında (evde sağlık araçları, acil müdahale ambulansı gibi)bulunan sağlık hizmeti sunumu amacıyla kullanılan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların etkin finansal ve teknik yönetimine ilişkin düzenleme yapmak ve çalışmaları yürütmek.
 2. İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kaynak optimizasyonu ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri için biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırlar, yazılım ve bilgi yönetim sistemlerine ilişkin finansal analizleri gerçekleştirmek, raporlamak, strateji geliştirmek, geri kontrol yapılarını kurmak ve önlemleri almak.
 3. Biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların finansal fayda ve avantajlarının belirlenebilmesi için işletme ve maliyet analizleri ile performans ve verimlilik değerlendirmelerini gerçekleştirmek.
 4. Kamu kaynaklarının finansal açıdan verimli kullanılması için gerekli eğitim planlamalarını yapmak, iş emri yönetim süreçlerinin geliştirmek, iş yükü hesaplamalarını gerçekleştirmek ve personel performans raporlamalarını oluşturarak ilgili birimlere destek sağlamak.
 5. Biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların maliyet etkin yönetimi için tedarik dökümantasyon çalışmalarına, yatırım planlama ve klinik alan tasarımı çalışmalarına idari ve teknik destek sağlamak.
 6. İl Sağlık Müdürlükler ve bağlı sağlık tesislerinde tedarik edilen yazılım ve bilgi yönetim sistemlerine yönelik gerçek zamanlı analiz ve raporlama çalışmalarını yürütmek.
 7. İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinde demirbaş ve / veya hizmet alımı kapsamındaki biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların ve yazılımların ulusal vizyonda sınıflandırmak, envanter ve stok yönetimini izlenebilir kılmak ve bağlı maliyet kalemlerini yönetimini sağlamak.
 8. Biyomedikal teknoloji parkına yönelik gizli maliyet kalemlerinin finansal sürdürülebilirliğe etkisinin kontrol altına alınmasını sağlamak.
 9. Biyomedikal teknik hizmetlerin (bakım, onarım, ölçümleme, yükseltme gibi.) yönetimine, uygulamasına ve tedariğine ilişkin teknik yeterliliklerin, finansal kriterlerin belirlenerek ve kamu kaynaklarının verimli kullanımının sağlamak.
 10. İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinde biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırlara bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin ulusal vizyonda sınıflandırmak, envanter ve stok yönetimini izlenebilir kılmak.
 11. Tıbbi gaz kaynağı ile çalışan, sürülen biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların kontrol ve yönetimine ilişkin idari ve teknik destek sağlamak.
 12. Tıbbi ve tehlikeli atık oluşturan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların kontrol ve yönetimine ilişkin idari ve teknik destek sağlamak.
 13. Biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırların H.E.K. (hurda, enkaz, köhne) çalışmalarına ve bu çalışmalardan kaynak geliştirme işlemlerine yönelik idari ve teknik destek sağlamak.
 14. Daire başkanlığımız bünyesindeki yazılım ve bilgi yönetim sistemlerine yönelik koordinasyonu ve iş takibini sağlamak.
 15. Klinik Mühendislik Yönetimi kapsamında altyapı geliştirmelerine destek olmak.
 16. Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemlerine ilişkin entegrasyon ve uygunluk değerlendirmelerini yapmak.
 17. Kurumlar ve / veya daire başkanlıkları arası yazılım ve bilgi yönetim sistemleri koordinasyon, entegrasyon çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 18. İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinde kullanılan yazılım ve bilgi yönetim sistemlerinin gerçek zamanlı veri girişlerine yönelik altyapı ve geri kontrol yapılarının geliştirilmesini sağlamak.
 19. İlgili kurum ve kuruluşlar ile etkili iletişimin sağlanması ile piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri, iş güvenliği, uyarı ve risk etkili çalışmalarda biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırlar hakkında idari ve teknik destek sağlamak.
 20. Biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırlara ilişkin kurum içi, kurumlar arası ve/veya ulusal araştırma ve geliştirme projelerine ilişkin idari ve teknik destek vermek.
 21. Görevlerini yerine getirirken ulusal ve uluslar arası mevzuatları, standartları, genel kabul kriterlerini, istatistiki raporları, stratejik planları ve genel geçer kuralları referans alır.
 22. Biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırlara ilişkin teknik ve finansal yönetim çalışmalarında ilgili organizasyonların takibini gerçekleştirmek, katılım sağlamak, sivil toplum kuruluşları, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak.
 23. İl Sağlık Müdürlüklerinde yer alan Klinik Mühendislik Hizmetleri birimlerinin koordinasyonunu sağlamak.
 24. Klinik Mühendislik Yönetimi görev alanına giren ilgili yazışmaları gerçekleştirmek, taşra teşkilatına gerekli duyuruları yapmak, stratejik hedefler doğrultusunda mevzuat düzenlemeleri ve politika geliştirmek üzere üst yönetime bilgi ve belge sağlamak.
 25. Biyomedikal depo kapsamında veri doğruluğu çalışmalarının yapmak.
 26. Biyomedikal demirbaş, yedek parça, aksesuar, sarf malzemelerinin sınıflandırılmasını yapmak.
 27. Stok, satın alma ve tüketim trend analiz çalışmalarının yapmak.
 28. Verimlilik Yerinde Değerlendirme Gözlemleri amacıyla Biyomedikal Depo ve Klinik Mühendislik boyutlarında kriterlerin belirlenmek.
 29. Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri, Temel Tıbbi Cihaz, MKYS Klinik Mühendislik Ekranları Kullanım Kılavuzlarının oluşturulmak.
 30. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesinde Biyomedikal Ürün Ağacı ve Klinik Mühendislik çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 31. Tıbbi Cihazın Millileştirilmesi (Offset, Cazibe Merkezleri vb) veri analiz çalışmalarının yapmak.
 32. Biyomedikal İnsan Kaynağı Platformunun yönetmek.
 33. Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri (KMBYS) uygunluk değerlendirmelerinin SBSGM koordinasyonunda gerçekleştirilmek.

 

KLİNİK MÜHENDİSLİK BİRİMİ PERSONELLERİ

R.BURAK TARHAN

KLİNİK MÜH.BİRİM SORUMLUSU-BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ

EMRE BÖLME

BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ

ALİCAN BACAK

BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ

MEHMET UĞUZ

BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ

YUNUS TUNCA

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ