Klinik Tanıtım
25 Temmuz 2022

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Hastanemizde modern tıbbın kapsamındaki pek çok radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik işlemler Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nın öğretim üyeleri, uzman doktorlar ve tecrübeli röntgen teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Radyoloji bölümümüz eski hastanemizin bodrum katında yer almaktadır. Girişimsel radyoloji ünitesi eski hastanenin 2. katındadır. Acil serviste bir röntgen cihazımız, yeni hastanede de bir röntgen ve ultrason cihazımız bulunmaktadır.

Radyoloji Bölümü’müzde 1 adet 1.5 Tesla'lık manyetik rezonans görüntüleme (MRG), 2 adet multidetektörlü tomografi (BT), hepsi Doppler özelliğinde olmak üzere 8 adet ultrasonografi (US) cihazı, 1 adet damar-dışı girişimsel radyoloji ünitesi, 1 mamografi, 5 dijital röntgen cihazı, 2 adet dijital seyyar röntgen cihazı, 1 kemik dansitometre ünitesi ve görüntü haberleşme ve iletişim sistemi (PACS) bulunmaktadır.

Radyoloji bölümümüzün hizmeti 2 kategoride yer almaktadır:

Tanısal radyoloji (Tanıya yönelik röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme hizmetleri)

Girişimsel radyoloji  (Tanıya yönelik ince ve kalın iğne biyopsileri, anjiyografi işlemleri;  tedaviye yönelik abse drenajı, perkütan biliyer drenaj, radyofrekans (RF) ablasyon gibi nonvasküler girişimsel işlemler ile embolizasyon, tümör tedavisi, stentleme, balon anjiyoplasti vb vasküler girişimsel işlemler)

Bölümümüzde; 1 profesör, 1 yardımcı doçent ve sağlık bakanlığı kadrosunda çalışan 7 radyoloji uzmanı, 40 röntgen teknisyeni ve 12 bilgi işlem personelinden oluşmaktadır. Ayrıca hizmet alımı bünyesinde çalışan teknisyen ve yardımcı personelden oluşan 16 elemanımız bulunmaktadır.

Misyon:

Bilimsel bilgi ve güncel veriler ışığında, en yeni teknolojiyi ve görüntüleme yöntemlerini kullanarak, hasta tanı ve tedavisini planlayan, sürekli kendini yenileyebilen insan haklarına saygılı hekimler yetiştirmektir.

Ayrıca bölüm olarak misyonumuz her türlü görüntüleme alanında başarılı olmak ve radyoloji alanında lider bir bölüm olmak için gelecek nesillere hitap eden, tüm görüntüleme yöntemlerine hakim deneyimli radyoloji uzman hekimleri yetiştirmek ve eğitmektir.

Vizyon:

Radyoloji alanında öncü bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları ile etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak, alanında örnek bir sağlık kuruluşu olmaktır.

KLİNİĞİMİZDE

İlaçlı ve ilaçsız röntgen incelemeleri yapılmaktadır.

Tüm ultrasonografik incelemeler ve Doppler incelemeleri toplam 8 adet üst düzey Doppler ultrasonografi cihazı ile sürdürülmektedir.

Meme kanseri taraması ve tanısal mamografi incelemeleri ile memeye yönelik iğne biyopsisi gibi girişimsel işlemler yapılmaktadır.

Tiroide yönelik ince iğne biyopsileri yapılmaktadır.

Karaciğer, böbrek ve kitlelere kalın iğne biyopsileri yapılmaktadır.

Girişimsel radyoloji ünitesinde tedavi amaçlı katater yerleştirme işlemleri, kist hidatik (köpek kisti) tedavisi yapılmaktadır.

Temel olarak acil servise hizmet veren 16 kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) cihazıyla rutin BT incelemeleri yapılmaktadır.

Hizmet alımı ile kurulan 128 kesit BT cihazıyla kliniğimizde BT anjiografi (sanal kalp anjiografisi), 3-boyutlu BT ve sanal endoskopik incelemeler de dahil olmak üzere tüm BT incelemeleri yapılabilmektedir.

Hizmet alımı ile kurulan 1,5 Tesla manyetik rezonans (MR) cihazıyla kliniğimizde dinamik MR, batın MR incelemeleri, MR anjiyografi, perfüzyon ve spektroskopi çalışmaları da dahil tüm MR tetkikleri yapılabilmektedir.