İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
06 Haziran 2023

    1593491228977-uzman-4.jpg       İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 

Bölüm Tanıtımı:

     20.06.2012 tarihinde kabul edilen ve 30.06.2012 tarihinde 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, yine 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’’ uyarınca; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren/İşveren Vekili  ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla çıkarılmış olan kanun gereğince, hastanemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Amacı:

 

- Mesleki risklerin önlenmesi

- Mesleki risklerden korunma

 

  Bu iki amaç işyerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürekliliğinin devam etmesini sağlamaktır.

 

 Görevleri ve Faaliyet Akışı:

 

1). Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi ve devamı için iş yerinde en az 16 saat olmak üzere İSG çalışan eğitimleri düzenlemek,

2). Kurul toplantısında durumun tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini sonrasında gerekli çalışmaları yapmak,

3). İşveren Vekili (Başhekim)  tarafından oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun her ay toplanmasını koordine etmek, toplantı günü, gündemi, duyurusu, raporlaması ve resmi kurum yazışmalarının yapmak ve  toplantı kayıtlarını tutmak,

4). Tüm personele sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmaları hususunda bilgi vermek

5). İş yerinde İSG açısından çalışanların kendisinin ve diğer çalışanların sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalınması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak

6). Sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uyulması hususunda işvereni bilgilendirmek,

7). İş yerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarının kurallara uygun olarak kullanılması hususunda rehberlik yapmak,

8). İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden iş yerinde en geç 2 (iki) yılda bir risk değerlendirmesi yapılması için rehberlik yapmak.

9). Bölüm bazında riskleri belirlemek, güncel olmalarını, kayıtların tutulmasını sağlamak, aynı zamanda bu risklere yönelik uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda tüm personele tarama programı hazırlamak,  uygulamak ve sağlık tarama sonuçlarının kayıtlarını tutmak.

10). İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak onayına sunmak,

11). Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetimi yapmak

12).Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işveren Vekilinin onayına sunmak,

13).İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

14). İSG yıllık çalışma planı, İSG yıllık değerlendirme raporu,  İSG iç yönerge hazırlamak

15). Çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak,

16). Çalışanların yürüttüğü işler, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarını, iş yerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyarak saklamak,

17).  İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirmesi için gerekli ortamı sağlamak,

18).  İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere işverence görevlendirilen iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtları arşivlemek,

19). İşverene Rehberlik ve Danışmanlık yapmak,

20). İlk işe başlayan ya da 6 aydan uzun süreli çeşitli nedenlerle görevinden uzak kalan her çalışana ‘’İşe Başlama Eğitimi vermek,

21). İş kazası ya da meslek hastalığına maruz kalan çalışana, kazanın tekrarlanmaması için ‘’Yenileme Eğitimi’’ vermek,

22). Kurumumuzda staja başlayan tüm öğrencilere İSG Eğitimi verilir.

23). Aylık Faaliyet Raporları ve istatistiki verileri düzenlemek, İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi kanal ile göndermek,

24). 3 Aylık Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 formları düzenlemek, İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi kanal ile göndermek,

25).Hastanemizde meydana gelen İş Kazaları sonrasında gerekli bilgi ve belgeleri düzenlemek, üst yazı ile SGK İl Müdürlüğüne elektronik ve resmi kanal ile bildirimini 3 işgünü içerisinde sağlamak,

26. Özellikli gruplarda 6 ayda bir, diğer tüm çalışanlarda ise yılda bir kez İşyeri Hekimliği tarafından ‘’Periyodik Sağlık Taraması’’  yapmak,

27). Periyodik Saha Gözetimleri yapmak,tespit edilen aksaklıkları yazılı olarak İşveren Vekiline  bildirmek,

28). Her İş Kazası ve Ramakkala olayı sonrasında ‘’Kök-Neden Analizi’’ yapmak, kazanın temelindeki nedenleri tespit edip, sorunun giderilmesini sağlamak, İş kazasının tekrarlanmaması için alınacak iyileştirici, önleyici faaliyetleri ilgili birim yöneticisine bildirmek,

29). İşveren Vekiline 6 aylık Faaliyet Sunumu yapmak ve Yıllık Faaliyet Raporu hazırlamak,

30). ISO 9001 Kalite Standarları çerçevesinde çıkarılan Bakanlığımız Kalite Satndartları kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine ait faaliyetleri yürütmek,

 

yönetim.png                            yıllık çalışma.png                            döküman.png

 İŞ GÜVENLİĞİ KURULU               YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ                   DOKÜMAN YÖNETİMİ

 

 

               

uzman.png                                 hekim.png

                              İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

ÇALIŞANLARIMIZ  (İşyeri Hekimi, İGU/DSP) :

Dr. İrem ŞAHİN     

Taner GÜN

Ali BOZKUŞ